Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Tieu chuan BS 7863 cho binh chua chay phat hanh nam 2009 noi ve gi

Tiêu chuẩn BS 7863: 2009 bao gồm các tiêu chuẩn cho mã màu trong các bình chữa cháy dạng xách tay.

Nên dùng những loại bình cứu hỏa nào?

BS 7863 khuyến nghị cho việc mã hóa màu sắc được sử dụng để xác định các phương tiện chữa cháy để dập lửa cầm tay, và cho kích thước và vị trí của các dấu hiệu màu.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan đến mã hóa màu này chỉ áp dụng cho những bình chữa cháy mới.

Phiên bản này của BS 7863 thay thế cho BS 7863: 1996

Mục lục trong BS 7863:

Lời nói đầu

Phạm vi

Tiêu chuẩn trích dẫn

Thuật ngữ và định nghĩa

Màu sắc mã hóa

Kích thước và vị trí của dấu hiệu màu

Tài liệu tham khảo

Danh sách các bảng

Bảng 1 - Màu sắc mã hóa cho các chất chữa cháy dạng

Số tiêu chuẩn: BS 7863: 2009

Tiêu đề: Kiến nghị cho mã màu để chỉ các phương tiện truyền thông dập chứa trong các bình chữa cháy xách tay

Tình trạng: Hiện tại, dự án đang hoạt

Ngày: Tháng chín 30, 2009

Tài liệu tham khảo chéo: BS 381C: 1996, BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007, BS 5499-1: 2002, BS EN 3-6, BS EN 3-8, BS EN 3-9, prEN 3-10

Thay thế: BS 7863: 1996

Dự thảo Thay thế bởi: 08/30184135 DC

Mô tả: Bình chữa cháy, di động, thiết bị chữa cháy, mã màu, phương pháp nhận dạng

ICS: 01.070

13.220.10

Tiêu đề ở Pháp: Recommandations du codage en Couleur đổ chỉ du phương tiện truyền thông d'tuyệt chủng contenu dans les extincteurs thiết bị di động

Tiêu đề ở Đức: Empfehlungen zur Farbkodierung zur Angabe des Loeschmittels trong transportabelen Feuerloeschern

Ủy ban: FSH / 2

ISBN: 978 0 580 63.479 6

Nhà phát hành: BSI