Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Nội dung của bảo hộ lao động

Bảo hộ lao động – bây giờ gọi là an toàn và vệ sinh lao động là tổng hợp tất cả các hoạt động trên các mặt luật pháp, tổ chức, hành chính, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật... nhằm mục đích cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động.

Bảo hộ lao động là một môn khoa học về an toàn và vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ (tức là các mặt về an toàn và vệ sinh môi trường lao động). Cụ thể, bảo hộ lao động nghiên cứu nguyên nhân và tìm các giải pháp phòng ngừa: tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các yếu tố gây độc hại trong lao động, sự cố cháy nổ trong sản xuất; đồng thời tìm giải pháp đảo bảo sức khỏe và an toàn tính mạng cho người lao động

Nội dung chủ yếu của bảo hộ lao động là an toàn lao động, vệ sinh lao động. Bởi vậy, trong nhiều trường hợp người ta dùng cụm từ "an toàn và vệ sinh lao động" để chỉ công tác Bảo hộ lao động. Trong trường hợp nói đến bảo hộ lao động, chúng ta hiểu đó là bao gồm cả an toàn lao động, vệ sinh lao động và cả những vấn đề về chính sách đối với người lao động như: vấn đề lao động và nghỉ ngơi, vấn đề lao động nữ, vấn đề bồi dưỡng độc hại.

Xem thêm: quần áo bảo hộ,giày bảo hộ, bình chữa cháy,bình cứu hoả.

Nội dụng trong bảo hộ lao động gồm 4 phần:

1.Pháp luật bảo hộ lao động

2.Vệ sinh lao động

3.Kỹ thuật an toàn (tiếng Anh: Safety engineering)

4.Kỹ thuật phòng chống cháy nổ (tiếng Anh: Fire protection hay Fire safety)

Theo Wikipedia